نقش برنامه‌ریزی در پیشرفت تحصیلی

نقش برنامه ریزی در آموزش و پرورش و شکل دادن به آینده ی دانش آموزان بسیار حایز اهمیت است، بنابراین این سوال مطرح می شود که برنامه ریزی درسی تا چه میزان در روند پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان نقش دارد و به چه میزانی در جهت نیل به اهداف آموزشی موفق است؟ هدف پژوهش حاضر بررسی نقش برنامه ریزی درسی در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان است و به تاثیر برنامه ریزی درسی در یادگیری و موفقیت دانش آموزان می پردازد. در این پژوهش از روش مروری کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که برنامه ریزی درسی نقش موثری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد و باید به طرز صحیحی از آن در آموزش استفاده شود.

از آنجايي که وظيفه مدارس توسعه و پرورش قدرت تفکر، خلاقيت ، توانايي ها و مهارت ها در دانش آموزان است ، آموزش روش هاي صحيح مطالعه و برنامه ريزي يکي از مسائل مهم و کارگشا در اين زمينه محسوب مي شود(المخلافي ٢٠٠٦،٣). بعضي از دانش آموزان گمان مي کنند که بعد از چند سال درس خواندن و کسب تجربه ، روش هاي درست مطالعه کردن را ياد گرفته اند و همين موضوع باعث شده تا علت افت تحصيلي خود را به عوامل ديگري نظير استعداد، هوش ، شانس ، امکانات و شرايط نسبت دهند. يکي از مهم ترين نيازهاي دانش آموزان در نظام آموزشي ، اصول و شيوه ي درست مطالعه 2 Adeyemi 3 Almekhlafi 4 Mohd- Yusof, Helmi, Mohammad-Zamry & Nor-Farida است . يکي از اين عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي فراگيران ميزان آگاهي آنان از روش هاي مطالعه و برنامه ريزي است که در اين زمينه روش آموزشي مؤثر مي باشد.