آسیب‌شناسی یادگیری فضای مجازی

مقدمه فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ظهور شیوه های نوین آموزش و یادگیری شده است. یادگیری الکترونیکی نیز یکی از شیوه های نوین یادگیری در عصر حاضر است؛ بنابراین برای کارآمدی نظام یادگیری الکترونیکی باید آسیبهایی که بر سر راه آن وجود دارد را شناسایی و رفع کرد. هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب‌شناسی ورود فضای مجازی به فرآیند تدریس و یادگیری در مقطع ابتدایی صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع تحقیقات کمی- کیفی و با توجه به هدف آن از نوع توصیفی با روش زمینه‌یابی انجام ‌شد. جامعه آماری شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی دبستان‌های دولتی شهرستان ایلام می باشد که حجم آن برابر با۷۳۸ نفر می‌باشد. با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان ۹۶ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که این مقدار با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدندو با استفاده ازتکنیک دلفی که با ۲۰نفر از معلمان، کارشناسان و متخصصان مصاحبه بعمل آمد و با توجه به هدف اصلی پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته در شش بعد و ۳۷ گویه استفاده شد و روایی پرسشنامه‌ با استفاده از آلفای کرونباخ برابر (α= ۰/۸۲۶) به‌دست آمد. و در نهایت، برای بررسی روایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی نیز بهره گرفته شد. یافته‌ ها: یافته‌های این تحقیق بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از این است که پس از بررسی نظرات ۲۰ نفر از معلمان، پنج آسیب اساسی در این راستا مشخص گردیدکه عبارتند از: آسیب‌های آموزشی، فرهنگی و محیطی، روانی – رفتاری، ساختاری و امنیتی.